Fylkesutvalgets vedtak 12.09.17

Fylkesutvalget ønsker at fylkeskommunen deltar i et interkommunalt plansamarbeid for ny E18 på strekningen Dørdal til Grimstad. Videre bevilget fylkesutvalget 460 000 kroner i 2018 til delvis finansiering av kostnader knyttet til sykkelrittet Tour des Fjords, 100 000 kroner til gjennomføringen av NM-uka i orientering på Vegårshei i 2018 og 75 000 kroner til deltakelse for ØIF Arendal elite i Europacupen i sesongen 2017-2018. I forbindelse med bygging av ny videregående skole i Tvedestrand godkjente fylkesutvalget at det inngås leieavtale med Tvedestrand kommune om leie av idrettsanlegg og andre lokaler til en årlig kostnad på i overkant av 5,7 mill. kroner.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 12. september 2017. Saksliste med dokumenter og protokoll er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

- Fylkesordfører Tellef Inge Mørland, 901 59 498 / tellef.inge.morland@austagderfk.no

- Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

E18 DØRDAL-GRIMSTAD. INTERKOMMUNALT PLANSAMARBEID. FINANSIERING.

Fylkesutvalget ønsker at fylkeskommunen deltar i et interkommunalt plansamarbeid for ny E18 på strekningen Dørdal til Grimstad.

Fylkeskommunen kan påta seg et koordinerende ansvar for prosessen med plansamarbeidet og være en ressurs overfor de berørte kommunene i dette arbeidet.

Fylkeskommunen oppretter en prosjektstilling i inntil 3 år og dekker inntil 50 % av kostnadene til stillingen og nødvendig utredningsarbeid begrenset oppad til 750.000 kroner pr år. Midlene innarbeides i kommende budsjett og økonomiplan. Dersom en av kommunene påtar seg arbeidsgiveransvaret for stillingen vil midlene kunne brukes til å finansiere fylkeskommunens andel.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

ANMODNING OM INNSKRENKET JAKTTID FOR ELG I LILLESAND OG BIRKENES KOMMUNER

Aust-Agder fylkeskommune mener at det ikke er grunnlag for å innskrenke jakttiden for jakt på elg i Birkenes og Lillesand kommuner før det er høstet erfaringer med jakttiden slik den er fastsatt i jakttidsforskriften for 2017-2020.

Bakgrunnen er at Lillesand og Birkenes kommuner anmoder fylkeskommunen om å innskrenke jakttiden for elgjakt til perioden 5.oktober-30.november. Gjeldende jakttid for perioden 2017-2022 er 25. september-23. desember, og dette er en utvidelse fra tidligere jakttid som de senere år har vært 5.oktober -15.november i disse kommunene.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

TOUR DES FJORDS I AUST-AGDER I 2018 OG 2020

Aust-Agder fylkeskommune bevilger 460 000 kr i 2018 til delvis finansiering av kostnader knyttet til sykkelrittet Tour des Fjords.

Fylkeskommunen har som intensjon å bidra til finansieringen av sykkelrittet hvis Tour des Fjords gjennomføres i fylket i 2020. Det forutsettes at den prosentvise støtten blir samordnet i det nye Agder fylke.

Bevilgningen forutsetter at det gjennomføres minimum en hel etappe inkludert et startsted og et målsted av rittet i fylket i både 2018 og 2020.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

SØKNAD OM STØTTE TIL NM-UKA I ORIENTERING PÅ VEGÅRSHEI 13.-16. SEPTEMBER 2018

Fylkeskommunen støtter søknaden fra Vegårshei IL med 100 000 kroner til gjennomføringen av NM-uka i orientering på Vegårshei 13.-16. september 2018.

NM-uka i orientering på Vegårshei er et stort arrangement med mange hundre løpere fra hele Norge, og mesterskapet vil pågå over fire dager.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØIF ARENDAL TIL EUROPACUPSPILL

Aust-Agder fylkeskommune støtter søknaden fra ØIF Arendal elite med 75 000 kroner til deltakelse i Europacupen i sesongen 2017-2018.

ØIF Arendal elite er gjennom sportslige resultater sesongen 2016-2017 kvalifisert for Europacupspill i EHF-cupen sesongen 2017-2018.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG IDRETTSANLEGG I TVEDESTRAND - LEIEAVTALE

Leieavtale med Tvedestrand kommune om leie av kommunens idrettsanlegg og andre kommunale lokaler på Mjåvann godkjennes.

Leieavtalen vil gjelder fra 1.8.2020 for en periode på 20 år og med en opsjon på ytterligere ti år. De årlige kostnadene knyttet til avtalen er på i overkant av 5,7 mill. kroner med de forutsetningene som er gjort per i dag. Avtalen inneholder en forutsetning om å gjennomføre nye forhandlinger knyttet til driftsdelen av leiesummen med virkningspunkt for endring 1.1.2024.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

Andre saker og meldinger som ble behandlet:

PS 17/67 17/3435 Høring av endring i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

17/11 16/11746 Oppgave- og ansvarsområder til de nye fylkeskommunene

17/12 17/9181 Høring av rapporten "Robuste og sikre nasjonale transportnett - målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak"