Fylkesutvalgets vedtak 10.10.17

Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget slutter seg til at IKT Agder IKS og DDØ (Den Digitale Østregionen) slås sammen og at man oppretter den nye virksomheten IKT Agder i henhold til §27 i Kommuneloven. Videre anbefales fylkestinget å uttale at det forventer at regjeringen snarest mulig klargjør Stortingets vedtak fra 8. juni 2017 om hvilke oppgaver innen veisektoren som skal over til fylkeskommunen/regionalt nivå. Fylkesutvalget støtter også etablering av en marin masterutdanning i marinbiologi ved Universitet i Agder.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 10. oktober 2017. Saksliste med dokumenter og protokoll er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

- Fungerende fylkesordfører Jon-Olav Strand, mobil 997 45 652 / jon-olav.strand@austagderfk.no

- Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2017

Fylkesutvalget tok tertialrapporten til etterretning.

Rapporten viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. Ved utgangen av 2. tertial har en et mindreforbruk på 6,3 mill. kroner.

Beløpet foreslås avsatt til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil etter dette være på 130,7 mill. kroner.

I rapporten for 2. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per 31.8.2017. Videre gis det en oversikt over bruk av midler til regionale utviklingsprosjekter/fylkesplanens handlingsprogram.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

INNSPILL TIL STATENS VEGVESENS RAPPORT "ETT AGDER"

Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget uttaler at det forventer at regjeringen snarest mulig klargjør Stortingets vedtak fra 8. juni 2017 om hvilke oppgaver innen veisektoren som skal over til fylkeskommunen/regionalt nivå.

Videre anbefaler fylkesutvalget at fylkestinget minner om de vurderinger mht organiseringen av regional stat som fremkommer i dokumentet "En ny region Agder", og ber om at disse vektlegges ved omorganiseringen. For øvrig foreslås det at fylkestinget tar rapporten til orientering.

Bakgrunnen er at en prosjektgruppe etter oppdrag fra regionvegsjefen har utredet sammenslåing av vegavdelingene i Aust-Agder og Vest-Agder. Undervegs i prosjektgruppens arbeid gjorde Stortinget vedtak om overføring av regional vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesvegene, til fylkeskommunene. Stortingsvedtaket medfører behov for avklaringer og endringer og preger dermed konklusjonene i rapporten. Prosjektgruppen mener det ikke vil være rasjonelt å foreta større interne endringer i vegvesenet nå. Samtidig anbefaler deler av prosjektgruppen, inkludert lederen, å innføre en foreløpig modell fra 1.1.2018. Den andre delen av prosjektgruppen anbefaler at sammenslåingen utsettes til konsekvensene av stortingsvedtaket er tilstrekkelig utredet.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

ETABLERING AV NY FELLES IKT-VIRKSOMHET VED SAMMENSLUTNING AV IKT AGDER OG DDØ

Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget slutter seg til at IKT Agder IKS og DDØ (Den Digitale Østregionen) slås sammen og at man oppretter den nye virksomheten IKT Agder i henhold til §27 i Kommuneloven.

Videre anbefaler fylkesutvalget i tråd med fylkesrådmannens anbefaling:

- Forslag til vedtekter for IKT Agder legges til grunn for den nye virksomheten.

- Fylkestinget legger til grunn at sammenslåing av DDØ og IKT Agder IKS medfører mer kostnadseffektive og bedre tjenester for alle eierne ved opprettelsen av det nye samarbeidet.

- Sammenslåingen av de to samarbeidene håndteres som en virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljøloven § 16 med de rettigheter og plikter for de ansatte som følger av denne lovbestemmelsen. I tillegg legges det til grunn en egen avtale mellom partene som utdyper, supplerer og presiserer de ansattes rettigheter og plikter. Medarbeidere i ny virksomhet viderefører sine pensjonsrettigheter i KLP.

- Den sammenslåtte IKT-virksomheten overtar fra 1. januar 2018 alle passiva og øvrige forpliktelser IKT Agder IKS og DDØ på dette tidspunktet har overfor eksterne virksomheter, herunder leverandører. IKT Agder IKS og DDØ overfører fra 1. januar 2018 alle aktiva som de på dette tidspunktet har, og som naturlig hører inn under virksomhetene, til den sammenslåtte IKT-virksomheten. Disse aktiva skal ikke verdsettes særskilt i denne prosessen. Eierinteresser baseres på eiernes budsjetterte kjøp fra IKT-samarbeidet.

- Egenkapitalen i form av bankinnskudd i IKT Agder IKS skal på sammenslåingstidspunktet tilbakeføres eierne etter faktiske uttak av tjenester, med halvparten av innestående sum 1.juli 2018 og resten 1.juli 2019. Den nye IKT-virksomheten får anledning over tid til å bygge opp fond innfor en maksimal ramme på 10 millioner kroner for å kunne dekke svingninger i driftsutgiftene.

- Fylkestinget legger til grunn at det nye samarbeidet etableres med styrende organer som overtar fullt driftsansvar hos alle ni eierne fra 1.1 2018.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

 

ETABLERING AV MARIN MASTERUTDANNING VED UNIVERSITETET I AGDER

Fylkesutvalget støtter etablering av marin masterutdanning i marinbiologi ved Universitet i Agder.

Fylkesutvalget legger opp til at det i RUP Agder settes av 600 000 kroner i 2018, og deretter 1,1 millioner kroner årlig til tiltaket i årene 2019-2022. Det forutsettes at Vest- Agder fylkeskommune setter av tilsvarende beløp.

Det forutsettes at Universitetet i Agder bidrar med 3 millioner kroner årlig i 5 år.

Bakgrunnen er at Universitetet i Agder ønsker å etablere masterutdanning i marinbiologi ved Fakultet for teknologi og Realfag fra 2018. Satsingen vil sikre videreføring av tilbud om masterstudier ved UiA til bachelorstudenter i biologi, med fokus på marine næringer/innovasjon, forvaltning og marinøkologi.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no

 

Andre saker og meldinger som ble behandlet:

PS 17/79 17/9786 Brukerpanel for Agder

PS 17/80 17/9607 Offentlig journal - automatisk innsyn

PS 17/81 17/9857 Fastsetting av godtgjørelsessatser for fellesnemnda

PS 17/82 17/9588 Møteplan for 2018

17/13 16/3 Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

17/14 16/46 Rapportering 2016 for Aust-Agder Vegfinans AS

17/15 16/12015 Rapportering Kollektivterminalen AS for 2016

17/16 16/152 Rapportering 2016 for Fylkeshuset AS