Fylkesutvalgets vedtak 07.03.17

I en høringsuttalelse viser fylkesutvalget til de trafikksikkerhetsmessige hensynene samt de marginale investeringskostnadene veglys utgjør på et vegprosjekt og vil sterkt anbefale at det ikke settes en nedre grense på 20 000 ÅDT for når nasjonale motorveger skal få veglys. Videre vedtok fylkesutvalget å støtte forslaget om oppheving av vannscooterforskriften under forutsetning av at kommunene bl.a. må pålegges å innføre lokale fartsforskrifter. I tillegg vedtok fylkesutvalget å bevilge 2. mill. kroner til NY VEKST i Agder for 2017 og 100 000 kroner til Senter mot seksuelle overgrep – Agder (SMSO-Agder).

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 7. mars 2017. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

- Fylkesordfører Tellef Inge Mørland, 901 59 498 / tellef.inge.morland@austagderfk.no

- Fungerende fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

NY VEKST I AGDER 2017-2019

Fylkesutvalget vedtok å bevilge 2. mill. kroner til NY VEKST i Agder for 2017.

For å møte omstillingsutforingene i landsdelen vedtok fylkesutvalget å videreføre NY VEKST i Agder som en treårig omstillingssatsing i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune. Prosjektets mål er å legge til rette for bærekraftig vekst i Agder uavhengig av bransje.

Fylkesutvalget bevilget 2 mill. kroner til NY VEKST i Agder i 2017. Tilsvarende bevilgninger for 2018 og 2019 innarbeides i Regionalt utviklingsprogram Agder. Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteier og fylkesrådmannen gis fullmakt til å fatte vedtak vedrørende bevilgninger til omstillingsprosjekter gjennom NY VEKST i Agder.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no

 

FORSLAG TIL ENDRINGER I HÅNDBOK N100-VEG OG GATEUTFORMING – HØRINGSUTTALELSE

Fylkesutvalget viser til de trafikksikkerhetsmessige hensyn samt de marginale investeringskostnader veglys utgjør på et vegprosjekt og vil sterkt anbefale at det ikke settes en nedre grense på 20 000 ÅDT for når nasjonale motorveger skal få veglys. Moderne LED-teknologi reduserer driftskostnadene vesentlig.

Vegdirektoratet har sendt forslag til revidert utgave av håndbok N100, Veg og gateutforming på høring.

Fylkesutvalget er positiv til forslaget om en egen utbedringsstandard.

Fylkesutvalget legger til grunn at E18 gjennom Aust-Agder planlegges og bygges som en H3 motorveg med totalbredde 23 meter og 110 km/t.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

UTTALELSE TIL FORSLAG OM OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN

Fylkesutvalget støtter forslaget om oppheving av vannscooterforskriften under forutsetning av at kommunene bl.a. må pålegges å innføre lokale fartsforskrifter.

Bakgrunnen for høringsuttalelsene er at Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve den nasjonale vannscooterforskriften, med ikrafttredelse 1. mai 2017. En oppheving av forskriften vil gi kommunene ansvaret for reguleringsmulighetene innenfor eksisterende lovverk for bruk av vannscooter. De generelle reglene om fartøy, blant annet havne- og farvannsloven, småbåtloven og motorferdselloven, vil gjelde for bruk av vannscooter.

Fylkesutvalget støtter forslaget om oppheving av vannscooterforskriften under følgende forutsetninger:

a) Kommunene må pålegges å innføre lokale fartsforskrifter og å vurdere reguleringer av bruk av fritidsbåter og bruk av motorferdselloven i vann og vassdrag.

b) Den nasjonale vannscooterforskriften må ikke oppheves før kommunene har fått innført lokale forskrifter.

c) Departementet må gjøre en ny vurdering av om politi og kontrollmyndigheter har tilstrekkelige ressurser til å kunne håndheve regelverket. Områder med spesielt stor sommertrafikk vil kreve ekstrainnsats for å unngå konflikter.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

TILRÅDNING AV SØKNADER OM STATLIG SIKRING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I AUST-AGDER 2017

Fylkesutvalget tilråder at Miljødirektoratet innvilger både søknaden fra Grimstad kommune om sikring av Knivstøodden og søknaden fra Risør kommune om sikring av kyststi Flisvika–Randvik som omsøkt.

Grimstad kommune søker om statlig sikring av Knivstøodden på Hesnes. Området ligger som en fjellknaus mot farleden inn mot Hesneskanalen, og kan nås både fra land og med småbåt. Området er egnet som turmål og til fisking og bading.

Risør kommune søker om statlig sikring av strekningen mellom Flisvika og Randvik. Kommunen ønsker å etablere en universelt utformet kyststi på strekningen.

Begge tiltakene vil kunne gi et viktig tilskudd til friluftslivet i Aust-Agder. Områdene er landfaste, og de vil øke tilgjengelighetene til kysten for folk flest.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

SØKNAD OM MIDLER FRA SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP - AGDER

Fylkesutvalget vedtok å bevilge 100 000 kroner til SMSO-Agder.

Det forutsettes at midlene benyttes til forebyggende tiltak, veiledning og undervisning i videregående opplæring i Aust-Agder.

Bakgrunnen er at Senter mot seksuelle overgrep – Agder (SMSO-Agder) har søkt Aust-Agder fylkeskommune om 100 000 kroner i økonomisk støtte. Bevilgningen belastes midler avsatt til fylkesutvalgets disposisjon.

Kontakt: Fungerende fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

Andre saker som ble behandlet:

PS 17/16 17/1052 Finansieringsavtale fv 4 Vormelivegen, Risør kommune - investering på fylkesveg i regi av kommunen

PS 17/17 17/919 Fravikssøknad søppelplukking langs fylkesvegene i Aust-Agder

PS 17/18 16/1385 Avsluttet byggeregnskap Fv 337 Nomeland x rv 9 Brokke, gang- og sykkelveg

PS 17/20 17/1240 Innspill til EUs vinterpakke

PS 17/24 17/1441 Oppnevning medlemmer til valgkomite - Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter

17/2 16/2959 Godkjenning av regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021

17/3 16/8748 Fylkesordførerens bevilgning for 2016