Fylkesutvalgets vedtak 06.06.2017

Fylkesutvalget anbefalte at fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning, og gjorde samtidig enkelte endringer i årets budsjett. Videre vedtok fylkesutvalget å fordele 688 000 kroner til tiltak innen rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Fylkesutvalget vedtok også å bevilge 200 000 kroner til oppfølging av program for folkehelsearbeid i kommunene i Agder i 2017 og å støtte forskningsstasjonen NIBIO Landvik med 292 000 kroner i perioden 2017-2019.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 6. juni 2017. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

- Fylkesordfører Tellef Inge Mørland, 901 59 498 / tellef.inge.morland@austagderfk.no

- Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

 

Pressemelding utvalgte saker:

RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017

Fylkesutvalget anbefalte at fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning, og gjorde samtidig enkelte endringer i årets budsjett.

Fylkestinget innstiller på følgende:

Det foretas endringer i driftsbudsjettet i tråd med pkt. 2 i saksfremlegget.

Det gjøres følgende endringer i stillingshjemler:

- 1,0 stilling om rådgiver ved Kompetanse Aust-Agder opprettes

- 0,4 stilling som lærer ved SMI-skolen opprettes

- 0,2 stilling som barne- og ungdomsarbeider ved SMI-skolen opprettes

Sørvest Bomvegselskap AS gis en lånegaranti på 22 mill. kroner til kjøp av BT Signaal AS. Garantien gis for en periode på ti år og må endelig godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Aust-Agder fylkeskommune gir søkere som er født i 1993 fullføringsrett til videregående opplæring i Aust-Agder, skoleåret 2017/18. Fullføringsretten gis til søkere som er hjemmehørende i Aust-Agder, født i 1993, og som ikke har fullført tre års videregående opplæring tidligere. Søkere med fullføringsrett rangeres etter søkere med ungdomsrett og voksenrett.

Fylkestinget ønsker å bidra til realiseringen av et nasjonalparksenter i tilknytning til Raet nasjonalpark. Fylkestinget setter i den forbindelse av inntil 500 000 kroner til et eventuelt forprosjektet for senteret. Fylkesutvalget får fullmakt til å utbetale midlene etter søknad fra forvaltningsstyret for nasjonalparken. Beløpet belastes udisponert ramme for regionale utviklingsmidler. I forbindelse med etableringen og driften av nasjonalparksenteret ser fylkestinget positivt på en eventuell henvendelse om fylkeskommunal støtte til dette. Fylkestinget har imidlertid en klar forventning om at også staten må bidra til en slik etablering og drift.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

OPPFØLGING AV STORTINGETS VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV AUST-AGDER OG VEST-AGDER FYLKESKOMMUNER

Fylkesutvalget vedtok å ta saken til orientering.

I saken som fylkestinget senere skal behandle anbefaler fylkesrådmannen følgende:

- Den nye fylkeskommunens navn skal være Agder fylkeskommune.

- Det nye fylkestinget skal ha 47 medlemmer.

- Fellesnemnda skal bestå av 20 medlemmer – 9 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder. Medlemmer av fylkesutvalgene blir medlemmer av fellesnemnda. Varamedlemmer til fylkesutvalgene blir varamedlemmer til fellesnemnda. Vedlagte reglement for fellesnemnda vedtas.

- Som revisor for fellesnemnda velges revisor for den fylkeskommune der prosjektregnskapet føres.

- Det opprettes et partssammensatt utvalg med fem medlemmer. Arbeidsgivers representanter i utvalget velges av og blant fellesnemndas medlemmer.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

 

POLITISK MODELL I DEN NYE FYLKESKOMMUNEN

Fylkesutvalget vedtok å ta saken til orientering.

I saken som fylkestinget senere skal behandle anbefaler fylkesrådmannen at den nye fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen.

Bakgrunnen er at regjeringen har foreslått at Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune slås sammen 1. januar 2020. Både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune styres i dag etter formannskapsmodellen.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

 

FORDELING AV TILSKUDDSMIDLER TIL REKRUTTERING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET 2017

Fylkesutvalget fordelte 688 000 kroner til tiltak innen rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Gjennom forvaltningsreformen fikk fylkeskommunene et medansvar for gjennomføringen av landbrukspolitikken. For 2017 har Aust-Agder fylkeskommune utlyst 688 000 kroner i tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Forslaget til fordeling bygger på målene og prioriteringene for ordningen fra Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

TILDELING AV MIDLER TIL LEVEKÅRSUNDERSØKELSE FOR LHBT-BEFOLKNINGEN PÅ AGDER

Fylkesutvalget bevilget 120 000 kroner til gjennomføring av levekårsundersøkelse blant LHBT-befolkningen på Agder.

Aust-Agder fylkeskommune vil bidra til å gjennomføre en regional undersøkelse av levekårene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) på Agder. Undersøkelsen vil være todelt: Én undersøkelse av personlige levekår for denne gruppen, og én undersøkelse av den øvrige befolkningens holdninger til LHBT-personer.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Arendal kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

OPPFØLGING AV PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE I AGDER

Fylkesutvalget bevilget 200 000 kroner til oppfølging av program for folkehelsearbeid i kommunene i Agder i 2017.

Agder er valgt ut som programfylke fra 2017 i det nasjonale programmet for folkehelsearbeid i kommunene.

Fylkesutvalget oppnevte leder for kultur- nærings- og helsekomiteen, Andreas Brovig, som representant fra politisk nivå til samarbeidsorganet for folkehelseprogrammet i Agder.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

FOLKEHELSESTRATEGI FOR AGDER 2018-2025 - HØRING

Fylkesutvalget vedtok at utkast til folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 med forslag til handlingsprogram sendes på høring frem til 1. oktober 2017.

Bakgrunnen er at fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt at det skal utarbeides en folkehelsestrategi for Agder med oppstart høsten 2016.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

UTVIKLING AV NIBIO LANDVIK TIL NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR BLOMSTERENG

Fylkesutvalget vedtok å støtte forskningsstasjonen NIBIO Landvik med 292 000 kroner i perioden 2017-2019.

Midlene skal gå til et kompetanseutviklingsprosjekt som skal utvikle NIBIO Landvik til nasjonalt kompetansesenter for blomstereng.

NIBIO Landvik ved Grimstad har nasjonalt ansvar for frøavlsforskinga i Norge. Aktiviteten omfatter 1,5 forskerårsverk og 2-3 teknikerårsverk.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no

 

Andre saker og meldinger som ble behandlet:

PS 17/47 17/1974 Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

PS 17/49 16/4171 Innspill til nasjonal handlingsplan for friluftsliv

PS 17/54 17/2912 Leieavtale Granehallen

PS 17/55 17/3463 Unntatt offentlighet: Offl § 23.1

17/9 17/2095 Innspill til oppstart av kommuneplanens areadel for Birkenes kommune