Fylkesutvalgets vedtak 04.04.17

Fylkesutvalget vedtok at det opprettes en tilskuddsordning for oppfølging av Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold. Videre ble det vedtatt å sette av 500 000 kroner til ordningen i 2017 og øke dette til 1 mill. kroner i 2018. Fylkesutvalget vedtok videre å bevilge 200 000 kroner til digital infrastruktur i 2017. Videre vedtok fylkesutvalget å etablere «Invest in Agder» sammen med Innovasjon Norge og Vest-Agder fylkeskommune og bevilge 600 000 kroner til formålet i 2017.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 4. april 2017. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

- Fylkesordfører Tellef Inge Mørland, 901 59 498 / tellef.inge.morland@austagderfk.no

- Fungerende fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

UTVIKLING AV DIGITAL INFRASTRUKTUR

Fylkesutvalget vedtok å bevilge 200 000 kroner til digital infrastruktur i 2017.

Aust-Agder fylkeskommune skal sammen med Vest-Agder fylkeskommune ta et aktivt engasjement for å sikre god digital infrastruktur, slik at en har et godt fundament for digitalisering innenfor alle samfunnsområder fremover.

Det forutsettes at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 300 000 kroner i 2017. Videre bevilgninger til prosjektet bes innarbeidet i RUP Agder fra 2018.

Kontakt: Fungerende fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

ETABLERING AV INVEST IN AGDER

Fylkesutvalget vedtok at «Invest in Agder» etableres sammen med Innovasjon Norge og Vest-Agder fylkeskommune og at det bevilges 600 000 kroner i 2017 til dette arbeidet.

Fylkesutvalget understreker at målet med Invest in Agder er å utnytte kraftoverskuddet i landsdelen til etablering av arbeidsplasser og næring i egen region.

Videre vedtok fylkesutvalget å sette i gang et arbeid med utvikling av merkenavnet «Electric city Agder».

Det forutsettes at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 900 000 kroner. Videre bevilgninger til prosjektet bes innarbeidet i RUP Agder fra 2018.

Kontakt: Fungerende fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2016

Fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget er at årsregnskapet for 2016 godkjennes og at årsrapporten tas til etterretning.

Årsregnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på 12,4 mill. kroner. Overskuddet foreslås avsatt til disposisjonsfond.

Fylkeskommunens netto driftsresultat er på 111,3 mill. kroner, noe som gir en netto resultatgrad på 5,7 %. Gjennomsnittet for landets fylkeskommuner er på 5 %.

Avsetningen til bundne fond er ved avslutningen av regnskapet for 2016 på 207,5 mill. kroner og avsetningen til disposisjonsfond er på 91,2 mill. kroner.

Kontakt: Fungerende fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

FORDELING AV TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2017

Fylkesutvalget vedtok at avsatt beløp til trafikksikkerhetstiltak i kommunene fordeles med 765 000 kroner til Arendal kommune, 435 000 kroner til Grimstad kommune, 350 000 kroner til Vegårshei kommune og 220 000 kroner til Åmli kommune.

Videre vedtok fylkesutvalget å bevilge 200 000 kroner til 18 + prosjektet og 85 000 kroner til innkjøp og utdeling av refleksvester til alle 1. klassinger i Aust-Agder.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR SKYSS AV ELEVER I GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE I AUST- OG VEST-AGDER

Fylkesutvalget vedtok nye reglementer for skyss av elever til grunnskolen og elever i videregående skole i Aust- og Vest-Agder.

Fylkesutvalget vedtok videre at reglementene gjøres gjeldende fra skoleåret 2017/2018.

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) er ansvarlig for behandling av skoleskyssaker i begge agderfylkene. Hensikten med felles reglement er for legge til rette for at praktisk planlegging og kvaliteten på skoleskyssen er lik i begge fylkene.

Det er ikke gjort vesentlige endringer i forslag til nytt fellesreglement fra de reglementene som fylkesutvalget tidligere har vedtatt.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

UTTALELSE TIL KONSESJONSSØKNAD FOR HAUGLANDSFOSSEN KRAFTVERK I FROLAND KOMMUNE

Fylkesutvalget vedtok å utsette saken for befaring og til behandling i Froland kommune.

I saken har fylkesrådmannen anbefalt at fylkeskommunen tilrår at NVE avslår søknad om konsesjon for Hauglandsfossen kraftverk. En utbygging av Hauglandsfossen vil etter fylkesrådmannens vurdering stride mot verneformålet i Verneplanen for Tovdalsvassdraget.

Bakgrunnen er at Norsk Vannkraft AS har søkt om tillatelse til å bygge Hauglandsfossen kraftverk i Tovdalselva.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

TILSKUDDSORDNING FOR OPPFØLGING AV REGIONAL PLAN FOR LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD

Fylkesutvalget vil oppfordre kommunene i Aust-Agder til å sette i gang egne prosjekter og tiltak for å nå målene i Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM) på Agder 2015-2027.

Fylkesutvalget vedtok videre at kommunene spesielt oppfordres til å søke på tiltak og prosjekter innenfor levekår, heltidskultur eller utradisjonelle utdanningsvalg. Aust-Agder fylkeskommune ville sett positivt på prosjekter sammen med kommuner innenfor aldersgruppen 18-24 år, enten innen opplæring/kvalifisering eller psykisk helse.

Fylkesutvalget vedtok også at det opprettes en tilskuddsordning for oppfølging av LIM-planen, og sette av 500 000 kroner i 2017 og øke dette til 1 mill. kroner i 2018. Midlene lyses ut til kommunene i Aust-Agder. Det forutsettes en kommunal egenandel på minst 30 prosent.

Midlene for 2017 belastes RUP Aust-Agder 2017, udisponert ramme.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL 2017 - MELDING OM TILDELING

Fylkesutvalget vedtok at melding om fordeling av tilskudd til kulturformål i 2017 tas til etterretning.

Fylkesbiblioteksjefen har i februar 2017, i henhold til gitte fullmakter, vedtatt å fordele tilskudd til kulturformål til 33 av 51 søknader om tilskudd i 2017. Fordelingen er gjort på grunnlag av gjeldende retningslinjer, og andre føringer. En mindre sum er blitt holdt av med løpende søknadsfrist, forbeholdt tiltak med målgruppe barn og unge.

I fylkeskommunens budsjett settes det hvert år av midler til fordeling til kulturformål. Disse midlene fordeles en gang hvert år etter søknad med frist 1. november. I tillegg holdes det av en mindre sum (om lag 10 % av avsatte midler) til fordeling med løpende søknadsfrist. Disse midlene er forbeholdt tiltak som har målgruppe barn og unge. I fylkeskommunens budsjett for 2016 ble det satt av 1 360 000 kroner til fordeling. Av disse er det holdt av 135 000 kroner til søknader med løpende søknadsfrist.

Hele fordelingen av tilskudd til kulturformål i 2017 kan leses her.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

FELLES FYLKESTINGSMØTE 21. JUNI

Fylkesutvalget drøftet 4. april et notat om den videre fremdrift med hensyn til å etablere en ny region Agder. Dersom Stortinget fatter vedtak om sammenslåing skal det som hovedregel gjennomføres et felles fylkestingsmøte, jf. inndelingslovens § 25.

I dette fellesmøtet skal fylkestingenes medlemmer drøfte bl.a. den nye regionens navn, antallet medlemmer i det nye regiontinget, fellesnemndas sammensetning og valg av revisor. Det var enighet om å foreslå 21. juni som dato for et slikt fellesmøte.

Bl.a. av hensyn til fylkeskommunenes ansatte vil det være hensiktsmessig å begynne den politiske og administrative oppfølging kort tid etter Stortingets formelle sammenslåingsvedtak. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som formelt innkaller til et slikt felles fylkestingsmøte.

 

ANDRE SAKER OG MELDINGER SOM BLE BEHANDLET:

PS 17/32 16/4640 Handlingsprogram for folkehelsearbeid i Aust-Agder 2017

PS 17/33 16/11900 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet - lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2018-2021

PS 17/34 16/415 Midler til regionalutvikling 2017 - forslag til disponering av økt ramme

PS 17/35 16/2 Prosjektleder Forskningsmobilisering Agder

PS 17/36 17/2008 Strategi for bruk av konsesjonskraftmidler

PS 17/37 17/25 Leieavtale Campus Arena Grimstad

17/4 16/7359 Gnr/bnr 16/312 Strandgata 2 i Risør - Oppføring av takterrasse - Klage på vedtak - Fylkesmannens vedtak

17/5 16/11780 Detaljreguleringsplan for Rønningsåsen, Risør kommune

17/6 16/10850 Tilskudd til kulturformål 2017 - melding om tildeling

17/7 16/787 Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Raet nasjonalpark