Fylkesutvalgets vedtak 02.05.17

I tillegg til fylkesrådmannens forslag til klasseoppsett, vedtok fylkesutvalget at VG1 Design og håndverk, VG1 Kunst, design og arkitektur og VG1 Medier og kommunikasjon ved Møglestu videregående skole, samt VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg ved Tvedestrand og Åmli vgs, avdeling Holt, kan settes i gang uten krav til 60 % oppfylling. Fylkesutvalget vedtok videre å beramme en ekstra møtedag i fylkestinget 21. juni 2017 hvor det avholdes felles fylkestingsmøte med Vest-Agder og separat møte i forbindelse med fylkessammenslåingsprosessen.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 2. mai 2017. Saksliste med dokumenter og protokoll er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

- Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand, mobil 997 45 652 / jon-olav.strand@austagderfk.no

- Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP FV 416 VINTERKJÆR - ØSTEBØ (RISØR), VEGLYS 

Fylkesutvalget godkjente byggeregnskapet for fv 416 Vinterkjær – Østebø (Risør), veglys.

Prosjektet har en kostnadsramme på 7 mill. kroner og er gjennomført med et mindreforbruk på 211 689,69 kroner.

Mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond til investering i fylkesveg.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

UTTALELSE TIL KONSESJONSSØKNAD FOR HAUGLANDSFOSSEN KRAFTVERK I FROLAND KOMMUNE

Fylkesutvalget anbefaler at NVE avslår søknad om konsesjon for Hauglandsfossen kraftverk.

En utbygging av Hauglandsfossen vil stride mot verneformålet i Verneplanen for Tovdalsvassdraget.

Norsk Vannkraft AS søker om tillatelse til å bygge Hauglandsfossen kraftverk i Tovdalselva.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I KLASSEOPPSETTET - SKOLEÅRET 2016/17

Fylkesutvalget vedtok fylkesrådmannens innstilling med enkelte endringer.

Som endring fra fylkesrådmannens forslag, ble det vedtatt at følgende klasser kan settes i gang uten krav til 60 % oppfylling:

Møglestu vgs: VG 1: Design og håndverk Kunst design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Tvedestrand og Åmli vgs, avdeling Holt: VG 2: Anleggsgartner og idrettsanlegg

I tillegg ba fylkesutvalget om en sak om lærlingsituasjonen innenfor helse- og oppvekstfag.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

BERAMMING AV EKSTRA FYLKESTINGSDAG 21. JUNI

Fylkesutvalget vedtok å beramme en ekstra møtedag i fylkestinget 21. juni 2017 på Revsnes.

Det avholdes felles fylkestingsmøte med Vest-Agder og separat møte i forbindelse med fylkessammenslåingsprosessen.

Berammingen skjer under forutsetning av at Stortinget vedtar regjeringens forslag om sammenslåing av de to Agderfylkene.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

 

TILDELING AV TILSKUDD TIL VILTTILTAK 2017

Fylkesutvalget tar meldingen til etterretning.

Aust-Agder fylkeskommune har gitt tilsagn om 335 000 kroner til lokale vilttiltak og hjortevilttiltak, fordelt på 13 tiltak. Tre søknader ble avslått.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

Andre saker som ble behandlet:

PS 17/42 16/3997 Unntatt offentlighet: Offl §13 jfr Fvl §13.1 pkt.2

PS 17/43 17/1686 Unntatt offentlighet: Offl § 5