Agder valgt til programfylker for nasjonalt folkehelseprogram for bedre psykisk helse og livskvalitet

Helsedirektoratet har innstilt Agder som en av fem regioner som blir programfylker allerede fra 2017 i ordningen Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027.

- Dette er en gledelig nyhet for både oss i fylkeskommunene og for hele Agder at vi har blitt programfylker, sier folkehelserådgiver Anette Vesterskov Pedersen i Vest-Agder fylkeskommune. Foto: Jonas L. Skaalerud.
Frist for å sende inn prosjektskisse er 15. juni. Les mer om søknadsmuligheter, relevante tiltak, tidsfrister mv

Tilskuddsordningen «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene» er knyttet til programmet, og fylkeskommunenes rolle som programfylker er å samordne programarbeidet regionalt, og være ansvarlig for å tildele midler til tiltak i kommunene. Det er ikke klart hvor mye midler Agder får tildelt ennå, men pengene skal brukes i kommunene og skal bidra til:

  • utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak, arbeidsmåter og verktøy for å fremme barn og unges livskvalitet og psykiske helse og det rusforebyggende arbeidet i kommunene
  • å integrere barn og unges psykiske helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet
  • samarbeid mellom aktører innen blant annet skole og barnehage, fritidssektoren, helsetjenesten, politiet og frivillig sektor.

Kunnskapsbasert arbeid og innovasjon vil bli sentralt når tiltak skal utvikles. Med midlene som Agder får nå, kan vi styrke innsatsen for bedre psykisk helse og livskvalitet for barn og unge i hele regionen, forteller Vesterskov Pedersen.

Det er KS og Helse- og omsorgsdepartementet som har gått sammen om å etablere «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027». Det overordnede målet med folkehelseprogrammet er bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Dette inkluderer også lokalt rusforebyggende arbeid. Tiltakene skal foregå i kommunene, og barn og unge opp til 24 år skal være prioritert målgruppe.

Psykiske plager og lidelser er noen av vår tids største folkehelseutfordringer, og det kan være vanskelig å vite hvordan man skal løse disse utfordringene. I programmet vil vi blant annet satse på naturlige arenaer og miljøer, som helsefremmende barnehager, skoler og frivillighet, fritid og kultur. Vi skal fremme samarbeid mellom blant annet kommuner, kompetanse- og forskningsmiljøer og frivillig sektor. Vi ønsker sterk medvirkning fra barn og unge i arbeidet med å utvikle nye tiltak, formidler Anette Vesterskov Pedersen.

Helsedirektoratet mottok 13 søknader med en samlet søknadssum på ca. 110 millioner kroner. Det er 42,1 millioner kroner til fordeling i 2017. Programfylkene er valgt ut på grunnlag av blant annet hvilke fylkeskommuner som har kommet godt i gang med samarbeid mellom kommuner og forsknings- og kompetansemiljøer. Tildelingsbeløp til de enkelte fylkeskommunene blir i uke 21. Det er satt som mål for programmet at alle fylker som ønsker det skal bli programfylker i løpet av 2018 og 2019.

Fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder søkte om å bli programfylker sammen, og det er nå gjort kjent at følgende fylker er innstilt som programfylker fra 2017.

  • Agder
  • Oslo
  • Østfold
  • Oppland
  • Vestfold

Kontaktpersoner:

Anette Vesterskov Pedersen, folkehelserådgiver Vest-Agder fylkeskommune,
tlf 945 26 767/e-post anettevesterskov.pedersen@vaf.no

Hege Solli, kultursjef i Aust-Agder fylkeskommune,
tlf 938 80 402/e-post: hege.solli@austagderfk.no